Kas ir EFQM modelis?

EFQM ir Eiropas Kvalitātes vadības foruma (EFQM) izstrādāts uzņēmējdarbības rezultātu uzlabošanas modelis. Eiropā to plaši izmanto lieli un vidēji lieli uzņēmumi, kā arī sabiedriskās organizācijas.
Modeļa pamatā ir “izcilas” organizācijas princips, un tajā aprakstīti deviņi kritēriji, kas nepieciešami, lai veiksmīgi īstenotu uz izcilību orientētu domāšanu un rīcību. Šie kritēriji ir šādi:

  • Vadība
  • stratēģija
  • Cilvēki
  • Partnerības un resursi
  • Procesi, produkti un pakalpojumi
  • Klientu apmierinātība
  • Darbinieku apmierinātība
  • Sociālā atbildība
  • Rezultāti

EFQM modeļa pamatinformācija un mērķis

Mūsdienu globalizētajā un konkurētspējīgajā uzņēmējdarbības pasaulē ir steidzami nepieciešamas kvalitātes vadības sistēmas. Šīs sistēmas ir izstrādātas, lai uzlabotu produktu un pakalpojumu kvalitāti, radītu efektīvākus darba procesus nākotnē, palielinātu klientu apmierinātību un galu galā iegūtu konkurences priekšrocības. EFQM (Eiropas Kvalitātes vadības fonds) modelis ir viena no šādām iniciatīvām, kas izstrādāta ar mērķi palīdzēt uzņēmumiem sasniegt organizatorisko izcilību. EFQM modeļa pamatā ir deviņi kritēriji, kas vērsti uz trim galvenajiem komponentiem: Cilvēki, procesi un rezultāti. Tā nodrošina visaptverošu sistēmu kvalitātes un veiktspējas pārvaldībai jebkura veida organizācijās neatkarīgi no to lieluma, nozares vai kultūras. Modeļa pamatā ir pārliecība, ka izcilību var sasniegt visās organizācijas daļās, ja tiek pieņemts un konsekventi īstenots holistisks skatījums. Eiropas Kvalitātes vadības fondam (EFQM) šajā jomā ir galvenā loma, jo tas ir izstrādājis modeli un turpina uzraudzīt tā ieviešanu un turpmāku attīstību. EFQM nodrošina arī resursus, apmācības un sadarbības tīklu veidošanas iespējas, lai palīdzētu organizācijām piemērot modeli.

EFQM modeļa galvenās sastāvdaļas

EFQM modeli veido trīs galvenās sastāvdaļas: izcilības modeļa ietvars, deviņi kritēriji un RADAR novērtēšanas rīks. Izcilības modeļa ietvars ir EFQM modeļa pamatprincipi, un tas ir sadalīts divās galvenajās jomās: “veicinātāji” un “rezultāti”. Veicinošo faktoru joma attiecas uz to, ko uzņēmums dara, lai sasniegtu izcilus rezultātus, savukārt rezultātu joma atspoguļo šo centienu rezultātus.

EFQM izcilības modeļa kritēriji ir detalizēts ceļvedis Eiropas organizācijām, lai sasniegtu izcilību:

vadīt

Tas attiecas uz līderu uzvedību un darbībām, kas attīsta vīziju un rada vidi, kurā var sasniegt organizācijas mērķus.

stratēģija

Stratēģija ir veids, kā uzņēmums nosaka savus mērķus un plāno tos sasniegt.

Cilvēki

Tas ietver to, kā organizācija izvieto, attīsta un pilnvaro savus darbiniekus sniegt ieguldījumu tās mērķu sasniegšanā.

Partnerības un resursi

Tas attiecas uz veidu, kā uzņēmums pārvalda savus resursus un veido partnerības, lai sasniegtu savus mērķus.

Procesi, produkti un pakalpojumi

Tas ietver to, kā organizācija izstrādā un īsteno procesus, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus.

Uz klientu orientēti rezultāti

Tie ir rezultāti, ko organizācija ir sasniegusi attiecībā uz saviem klientiem.

Uz cilvēkiem orientēti rezultāti

Tie ir rezultāti, ko uzņēmums ir sasniedzis attiecībā uz saviem darbiniekiem.

Sociālie rezultāti

Tas attiecas uz uzņēmuma ietekmi uz sabiedrību.

Uzņēmuma rezultāti

Tie ir uzņēmuma sasniegtie rezultāti kopumā, tostarp finanšu un nefinanšu rādītāji.

RADAR novērtēšanas rīks ir būtiska EFQM modeļa daļa, un tas kalpo kā novērtēšanas un uzlabošanas rīks visās organizācijas jomās. RADAR nozīmē “Rezultāti, pieeja, ieviešana, novērtēšana un pilnveidošana” (Results, Approach, Deployment, Deployment, Assessment and Refinement). Tā veicina ciklisku procesu, kurā novērtē pašreizējo sniegumu (novērtējums), nosaka jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi (pilnveidošana), izstrādā pieejas šo uzlabojumu īstenošanai (pieeja) un izmanto šīs pieejas, lai sasniegtu vēlamos rezultātus (rezultāti).

EFQM modeļa priekšrocības un ieguvumi

EFQM izcilības modelis sniedz daudzas priekšrocības un ieguvumus uzņēmumiem, kas to izmanto.

Organizācijas veiktspējas un efektivitātes palielināšana

Sistemātiski piemērojot EFQM modeli, organizācijas var ievērojami uzlabot savu darbību un efektivitāti. Tas ļauj uzņēmumiem noteikt savu struktūru, kā arī stiprās un vājās puses, tādējādi nodrošinot efektīvākus un lietderīgākus procesus. Koncentrējoties uz nepārtrauktas uzlabošanas potenciālu un izcilību, EFQM modelis var palīdzēt palielināt produktivitāti un samazināt izmaksas.

Klientu apmierinātības uzlabošana

EFQM modelī liels uzsvars tiek likts uz orientāciju uz klientu. Uzsverot klientu orientāciju un apmierinātību, modelis palīdz uzņēmumiem saskaņot savus produktus un pakalpojumus ar klientu vajadzībām un vēlmēm. Tas ne tikai palielina klientu apmierinātību, bet arī stiprina klientu lojalitāti un var palielināt organizācijas konkurētspēju tirgū.

Darbinieku motivācijas un līdzdalības veicināšana

EFQM modelī ir atzīta darbinieku galvenā loma organizācijas panākumu nodrošināšanā. Tā veicina līdzdalības un motivācijas kultūru, dodot darbiniekiem iespēju izteikties un atzīstot viņu prasmes un talantus. Tas mudina darbiniekus aktīvi piedalīties procesu un rezultātu uzlabošanā, kas savukārt rada lielāku darbinieku apmierinātību un produktivitāti.

Atbalsts stratēģiskajā plānošanā

EFQM modelis nodrošina visaptverošu sistēmu, kas var palīdzēt uzņēmumiem stratēģiskajā plānošanā. Tas palīdz vadītājiem definēt organizācijas stratēģiskos mērķus, noteikt nepieciešamos resursus un prasmes, kā arī izstrādāt skaidru rīcības plānu šo mērķu sasniegšanai. Tas arī veicina ilgtermiņa perspektīvu un palīdz organizācijai sagatavoties nākotnes izaicinājumiem un iespējām.

EFQM modeļa piemērošana

Izcilības modeļa piemērošana notiek saskaņā ar strukturētu procesu, kura pamatā ir nepārtraukta uzlabošana. Pirmais solis ir novērtēt organizācijas pašreizējo stāvokli, izmantojot modeļa kritērijus un RADAR novērtēšanas rīku. Tas ļauj noteikt stiprās un uzlabojamās jomas. Nākamajā posmā organizācija izstrādā rīcības plānu savu mērķu sasniegšanai. Šajā plānā jāiekļauj skaidri mērķi, stratēģijas šo mērķu sasniegšanai un rādītāji progresa novērtēšanai. Visbeidzot, organizācija īsteno plānu, uzrauga progresu un vajadzības gadījumā veic korekcijas.

EFQM modelis ir veiksmīgi izmantots dažādās nozarēs. Labs piemērs ir veselības aprūpes nozare, kur šis modelis ir palīdzējis uzlabot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti. Daudzas slimnīcas ir izmantojušas šo modeli, lai racionalizētu savas procedūras, uzlabotu komunikāciju starp nodaļām un palielinātu pacientu apmierinātību. Automobiļu rūpniecībā šis modelis ir palīdzējis uzlabot produktu kvalitāti un palielināt ražošanas efektivitāti. Arī pakalpojumu nozarē daudzi uzņēmumi ir izmantojuši šo modeli, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un stiprinātu klientu lojalitāti.

Neatkarīgi no tā, kādā nozarē darbojas organizācija, kvalitātes vadības sistēma ir pārbaudīta sistēma, lai sasniegtu organizācijas izcilību. Tā universālā pielietojamība un orientācija uz nepārtrauktiem uzlabojumiem padara to par vērtīgu rīku, lai paaugstinātu veiktspēju un efektivitāti jebkura veida organizācijās.

EFQM izcilības modeļakritika un problēmas

Neraugoties uz tā tālejošajiem ieguvumiem un atzīšanu par efektīvu rīku organizatoriskās izcilības veicināšanai, EFQM modelis nav brīvs no kritikas. Bieži izteikta kritika attiecas uz tās sarežģītību un tās īstenošanai nepieciešamajām pūlēm. Daži kritiķi sūdzas, ka mazākām organizācijām vai organizācijām ar ierobežotiem resursiem varētu būt grūti pilnībā īstenot šo modeli. Turklāt tiek kritizēts, ka, lai gan modelis palīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, tas, visticamāk, nesniedz konkrētus risinājumus šo problēmu risināšanai. Daži kritiķi arī norāda, ka modelis lielā mērā balstās uz pašnovērtējumu, kas var radīt subjektīvus un, iespējams, neprecīzus rezultātus.

EFQM modeļa ieviešana var būt saistīta arī ar izaicinājumiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bieži vien ir nepārtrauktu uzlabojumu kultūras izveide. Tas prasa ne tikai vadītāju, bet arī visu darbinieku aktīvu līdzdalību. Šo kultūru var būt grūti izveidot un uzturēt, jo īpaši uzņēmumos, kuros iepriekš nav bijusi formāla kvalitātes vadības sistēma. Vēl viena problēma ir veiktspējas mērījumu datu vākšana un analīze. Modelim nepieciešama sistemātiska datu vākšana un analīze, kas var būt laikietilpīga un prasa speciālas zināšanas. Turklāt modeļa ieviešana var radīt ievērojamas izmaksas, tostarp apmācības, konsultāciju un, iespējams, arī sistēmu un procesu pielāgošanas izmaksas.

Nākotnes tendences un EFQM modeļa turpmākā attīstība

Pašreizējās kvalitātes vadības tendences, tostarp pieaugošā digitalizācija un uzsvars uz ilgtspēju, būtiski ietekmē izcilības modeli. Digitalizācija ļauj efektīvāk vākt un analizēt datus, kas var vienkāršot un uzlabot modeļa piemērošanu. Tomēr tas prasa arī, lai organizācijas stiprinātu savas digitālās prasmes un, iespējams, investētu jaunās tehnoloģijās. Koncentrēšanās uz ilgtspēju uzsver modeļa sociālā rezultāta kritērija nozīmi, un nākotnē šim aspektam varētu tikt pievērsta vēl lielāka uzmanība.

Attiecībā uz EFQM modeļa tālāku attīstību ir vairākas iespējas. Viens no veidiem ir vienkāršot un racionalizēt modeli, lai padarītu to pieejamāku un vieglāk izmantojamu, jo īpaši mazākām organizācijām. Vēl viena iespēja ir pielāgot modeli konkrētām nozarēm vai kontekstiem. Piemēram, varētu būt īpašas modeļa versijas publiskajam sektoram, bezpeļņas sektoram vai konkrētām nozarēm, piemēram, veselības aprūpei vai izglītībai. Visbeidzot, modeli varētu pilnveidot, lai labāk atspoguļotu jaunas tendences un izaicinājumus, piemēram, pieaugošo datu un analītikas nozīmi, mākslīgā intelekta un automatizācijas lomu vai nepieciešamību pēc lielākas elastības un pielāgošanās spējas arvien nestabilākā un nedrošākā uzņēmējdarbības vidē.

EFQM modelis: visaptverošas kvalitātes vadības stūrakmens

EFQM modelis ir visaptverošas kvalitātes vadības (TQM) stūrakmens. TQM ir vadības pieeja, kuras mērķis ir veicināt pastāvīgus uzlabojumus visos organizācijas aspektos, sākot ar procesiem un sistēmām un beidzot ar produktiem, pakalpojumiem un organizācijas kultūru. EFQM modelis lieliski atbilst šai pieejai, jo tas nodrošina visaptverošu un strukturētu sistēmu, lai sasniegtu izcilību visās organizācijas jomās.

Šajā modelī ir uzsvērta vadības un stratēģijas nozīme kvalitātes vadībā, uzsverot šos aspektus kā galvenos kritērijus. Tā atzīst, ka kvalitāte nav tikai labu procesu vai sistēmu rezultāts, bet ir atkarīga arī no organizācijas augstākās vadības redzējuma, apņemšanās un vadības.

Arī EFQM modelis uzsver cilvēku centrālo lomu kvalitātes vadībā. Tā atzīst, ka darbinieki ir patiesie kvalitātes un uzlabojumu virzītājspēki, un veicina līdzdalības un mācīšanās kultūru. Tajā uzsvērta arī partnerību un resursu nozīme un organizācijas mudinātas veidot ilgtspējīgas un efektīvas attiecības ar ieinteresētajām personām.

Visbeidzot, modelī ir uzsvērts, cik svarīgi ir mērīt un analizēt rezultātus, lai novērtētu centienu kvalitātes jomā progresu un ietekmi. Izmantojot RADAR novērtēšanas rīku, modelis nodrošina skaidru un konsekventu metodi, lai novērtētu sniegumu pēc dažādiem kritērijiem.

Kopumā EFQM modelis papildina un pastiprina visaptverošas kvalitātes vadības principus un praksi, nodrošinot visaptverošu, līdzsvarotu un sistemātisku pieeju kvalitātes uzlabošanai. Tas ir vērtīgs rīks organizācijām, kas ir apņēmušās sasniegt izcilību un cenšas nepārtraukti uzlabot kvalitāti un sniegumu pastāvīgi mainīgajā un arvien prasīgākā uzņēmējdarbības pasaulē.

Kopsavilkums un secinājumi

EFQM modelis nodrošina visaptverošu sistēmu, kas palīdz organizācijām sasniegt izcilību un censties nepārtraukti pilnveidoties. To veido deviņi kritēriji, kas saistīti ar galvenajām organizācijas jomām, tostarp vadību, stratēģiju, cilvēkiem, partnerībām un resursiem, procesiem, produktiem un pakalpojumiem, kā arī dažādiem rezultātu veidiem. RADAR novērtēšanas rīks ļauj organizācijām izmērīt un novērtēt savu sniegumu šajās jomās.

Neraugoties uz kritiku un izaicinājumiem, EFQM modelis ir pierādījis, ka tas joprojām ir aktuāls organizācijām. Tas palīdz organizācijām koncentrēties uz svarīgāko, apzināt savas stiprās un vājās puses un atrast skaidru ceļu. Pastāvīgi mainīgajā uzņēmējdarbības pasaulē, kurā kvalitāte un nepārtraukta uzlabošana kļūst arvien svarīgāka, EFQM izcilības modelis nodrošina pārbaudītu un efektīvu pieeju veiktspējas un efektivitātes uzlabošanai.

Biežāk uzdotie jautājumi

Ko nozīmē Radar Logic?

Uzņēmuma sniegums, kas novērtēts, ņemot vērā tā rezultātus un pamatā esošās pieejas. RADAR nozīmē “Results, Approaches, Deploy, Assess and Refine” (Rezultāti, pieejas, izvietošana, novērtēšana un pilnveidošana), kas nozīmē “Rezultāti, pieejas, izvietošana, novērtēšana un pilnveidošana”.

Kāda ir atšķirība starp EFQM modeli un ISO 9001?

Gan EFQM modelis, gan ISO 9001 ir kvalitātes vadības sistēmas, taču tās atšķiras pēc pieejas un fokusa. EFQM modelis ir visaptverošāks modelis, kura mērķis ir nepārtraukti uzlabot un sasniegt izcilību visos uzņēmuma kvalitātes aspektos. Tajā tiek vērtēts plašs kritēriju klāsts, tostarp vadība, cilvēki, stratēģija un partnerība. Turpretī ISO 9001 galvenokārt koncentrējas uz produktu un pakalpojumu kvalitātes kontroli un liek lielu uzsvaru uz dokumentētiem procesiem un procedūrām.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.