LinkedIn Xing Facebook Instagram

Ko nozīmē likviditāte? Visaptverošs skaidrojums.

Ievads

Uzņēmējdarbības un uzņēmumu vadības pasaulē bieži tiek lietots termins "likviditāte", taču kas īsti ir likviditāte? Likviditāte visvienkāršākajā formā ir uzņēmuma spēja izpildīt maksājumu saistības. Taču tā ir tikai daļa no stāsta. Likviditātei ir ļoti liela nozīme uzņēmuma stabilitātes un izdzīvošanas nodrošināšanā. Šajā detalizētajā bloga ierakstā mēs aplūkosim likviditātes jēdzienu no dažādiem aspektiem, lai radītu visaptverošu izpratni.

Likviditātes definīcija

Termins "likviditāte" cēlies no latīņu valodas un nozīmē "likvīds". Tomēr uzņēmējdarbībā šim terminam ir īpaša nozīme. Likviditāte ir uzņēmuma spēja izpildīt īstermiņa saistības vai maksājumu saistības. Tajā aprakstīta līdzekļu pieejamība, ko var izmantot, lai veiktu šos maksājumus, nekļūstot maksātnespējīgiem. Būtībā tie ir likvīdi aktīvi, kas uzņēmumam ir pieejami, lai apmaksātu rēķinus un nokārtotu parādus.

Kāpēc likviditāte ir svarīga?

Uzņēmuma likviditāte ir galvenais tā finansiālās veselības rādītājs. Uzņēmumiem ar augstu likviditāti parasti ir stabils finansiālais stāvoklis un spēcīga spēja nokārtot savas saistības. To maksātspēja ir stabila, un tiem ir pieejami pietiekami līdzekļi, lai segtu visas radušās izmaksas. Tā ir arī zīme, ka uzņēmums tiek labi pārvaldīts, jo pareiza likviditātes pārvaldība liecina par efektīvu finanšu pārvaldību un iepriekš novērš maksātnespēju.

Uzņēmēja loma likviditātes plānošanā

Uzņēmējam ir būtiska loma likviditātes plānošanā. Viņam vai viņai vienmēr jābūt precīzai izpratnei par uzņēmuma likviditāti. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt, ka uzņēmums spēj savlaicīgi veikt maksājumus un nekļūst maksātnespējīgs. Laba likviditātes plānošana ir būtisks priekšnoteikums uzņēmuma maksātspējai.

Likviditātes rādītāji īsumā

Uzņēmuma likviditātes rādītāji sniedz visaptverošu pārskatu par tā finansiālo stāvokli. Šie rādītāji, tostarp likviditātes rādītāji un citi finanšu rādītāji, palīdz uzņēmējiem novērtēt sava uzņēmuma darbību un pieņemt pamatotus lēmumus. Tāpēc, lai efektīvi pārvaldītu uzņēmumu, ir svarīgi labi izprast šos galvenos rādītājus.

Kādi ir likviditātes pasākumu veidi?

Pastāv dažādi likviditātes rādītāji, lai nošķirtu dažādas likviditātes radīšanas iespējas. Izšķir šādas likviditātes pakāpes:

1. likviditātes pakāpe

2. likviditātes pakāpe

3. likviditātes pakāpe

Lai noteiktu ekonomiskās likviditātes koeficientu, ko izmanto, var izmantot īpašu formulu, kas uzņēmuma kontroles nodaļai sniedz informāciju par uzņēmuma maksātspēju. Šo galveno skaitli var izmantot, lai novērtētu, vai nākotnē varētu rasties maksājumu grūtības.

Pirmajā likviditātes pakāpē (likviditāte 1), ko dēvē arī par naudas rādītāju vai naudas likviditāti, nauda un tās ekvivalenti tiek salīdzināti ar īstermiņa saistībām. Tie parasti ietver aizdevumu atmaksu un pircēju un pasūtītāju parādus. Skaidrās naudas likviditātes aprēķināšanai izmanto, piemēram, naudu kasē, čekus vai atlikumus bankās.

1. likviditātes pakāpes aprēķins Šajā aprēķinā nav iekļauti debitoru parādi. Tādējādi pirmās pakāpes likviditāte parāda, cik lielā mērā uzņēmums spēj izpildīt savas īstermiņa maksājumu saistības, izmantojot tikai savus likvīdos aktīvus. Pirmās likviditātes pakāpes ieteicamā vērtība ir aptuveni 20 %.

Likviditāte 1 = nauda un naudas ekvivalenti, dalīts ar īstermiņa saistībām reizināts ar 100

Likviditātes 2. pakāpe: likviditātes 2. pakāpe (likviditātes 2), kas pazīstama arī kā ātrās likviditātes koeficients, atspoguļo saistību starp šādiem faktoriem:

Finanšu aktīvi (visi pirmās likviditātes pakāpes faktori), apgrozāmo līdzekļu vērtspapīri un īstermiņa debitoru parādi attiecībā pret uzņēmuma īstermiņa saistībām, ko var izmantot, lai aprēķinātu, vai uzņēmums ir spējīgs nokārtot visas savas īstermiņa saistības.

Otrās likviditātes pakāpes aprēķināšana Izmantojot otro likviditātes pakāpi, ieteicamā vērtība ir 100 %, jo tad finanšu aktīvi ir pietiekami, lai segtu visas kārtējās saistības, un ir pieejamas arī rezerves. Ja vērtība ir zemāka par 100 %, uzņēmumam īstermiņā ir pārāk maz aktīvu, lai segtu visus parādus. Tas var izraisīt likviditātes trūkumu.

Nauda un tās ekvivalenti, īstermiņa debitoru parādi, īstermiņa saistības. Likviditātes aprēķina metode 2

Trešais likviditātes līmenis: Trešais likviditātes līmenis (3. likviditātes līmenis), kas pazīstams arī kā apgrozāmo līdzekļu rādītājs, atspoguļo kopējo apgrozāmo līdzekļu attiecību pret īstermiņa saistībām. Apgrozāmie aktīvi ietver finanšu aktīvus, vērtspapīrus, debitoru parādus un citus aktīvus un krājumus. Tas dod iespēju aprēķināt, cik likvīds ir uzņēmums ilgtermiņā.

Trešās likviditātes pakāpes aprēķināšana Trešajai likviditātes pakāpei ideālā gadījumā vajadzētu būt aptuveni 200 %, lai ar apgrozāmajiem aktīviem varētu segt pat vairāk nekā kārtējās saistības un nebūtu jāatgriežas pie pamatlīdzekļiem. Izmantojot 200 % orientējošo vērtību, var izvairīties no finansiāliem šķēršļiem pat tad, ja klients neapmaksā rēķinu.

Apgrozāmie aktīvi, dalīti ar īstermiņa saistībām, reizināti ar 100, ir vienādi ar likviditāti 3

Likviditātes trūkuma sekas

Likviditātes trūkums, t. i., kad uzņēmumam nav pietiekamas likviditātes, var novest pie tā, ka tas nespēj izpildīt savas maksājumu saistības. Tas var izpausties kā maksājumu grūtības, kas, ja netiek atrisinātas, var radīt nopietnas problēmas, tostarp maksātnespēju. Ja uzņēmums nespēj apkalpot savus parādus, tas var zaudēt klientus un piegādātājus un nonākt finanšu krīzē.

Maksātspēja pret likviditāti

Lai gan terminus "maksātspēja" un "likviditāte" bieži lieto savstarpēji aizvietojami, pastāv smalka, bet būtiska atšķirība. Maksātspēja attiecas uz uzņēmuma vispārējo spēju izpildīt savas ilgtermiņa saistības, savukārt likviditāte attiecas tieši uz spēju izpildīt šīs saistības īstermiņā.

Likviditāte pret rentabilitāti

Bieži vien pastāv kompromiss starp likviditāti un rentabilitāti. Uzņēmumi, kuru mērķis ir augsta likviditāte, var palaist garām izdevīgu ieguldījumu iespējas, jo tie mēdz turēt naudu skaidras naudas veidā, nevis ieguldīt to.

Likviditātes novērtējums

Uzņēmuma likviditātes novērtēšana nav vienkāršs process. Tam nepieciešama rūpīga uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, tostarp likviditātes rādītāju un naudas plūsmu analīze. Turklāt jāņem vērā arī konkrētā nozare, kurā uzņēmums darbojas, un vispārējie tirgus apstākļi.

Likviditātes rezervju nozīme

Likviditātes rezerves ir buferis, ko uzņēmumi izmanto, lai segtu neparedzētas izmaksas vai zaudējumus. Tie ir svarīga likviditātes plānošanas daļa, jo nodrošina, ka uzņēmums saglabā maksātspēju arī krīzes laikā. Uzņēmumi, kuriem ir pietiekamas likviditātes rezerves, parasti ir noturīgāki pret finanšu satricinājumiem un var turpināt uzņēmējdarbību pat ekonomiski grūtos laikos.

Kādas ir pārmērīgas likviditātes sekas?

Lai gan likviditātes pārpalikums nav tik satraucošs kā likviditātes trūkums, tas tomēr var izraisīt rentabilitātes samazināšanos. Tas nozīmē, ka, ja uzņēmums uzkrāj pārmērīgi daudz naudas un investē tikai minimāli, tas var viegli izpildīt savas maksājumu saistības, bet atsakās no potenciālajiem procentu ienākumiem un pakļauj savus aktīvus inflācijas izraisītam vērtības samazināšanās riskam. Lai izvairītos no šādām situācijām, likviditātes pārpalikumu var ieguldīt, piemēram, termiņnoguldījumu, uzņēmumu termiņnoguldījumu vai naudas uz nakti veidā, lai gūtu procentu ienākumus un neitralizētu inflāciju.

Kā uzlabot likviditāti?

Uzņēmumiem ir dažādas pieejas likviditātes uzlabošanai. Tas ietver ienākumu palielināšanu, izdevumu samazināšanu, debitoru parādu pārvaldības uzlabošanu un apgrozāmā kapitāla pārvaldības optimizēšanu. Vēl viena iespēja uzņēmumam ir izmantot īstermiņa debitoru parādus, lai radītu papildu likviditāti, piemēram, ātrāk iekasējot nesamaksātos klientu rēķinus.

Kas ir likvīdi ieguldījumi?

Likvīdie ieguldījumi ir ieguldījumu veidi, kurus var ātri pārvērst naudā, būtiski nezaudējot vērtību. Šādi ieguldījumi ietver noguldījumu kontus uz nakti vai termiņnoguldījumus, naudas tirgus fondus, īstermiņa obligācijas vai akciju biržā tirgotas lielu uzņēmumu akcijas. Šie ieguldījumi ļauj ātri reaģēt uz finanšu vajadzībām un vienlaikus gūt noteiktu peļņu. To galvenās īpašības ir pieejamība un drošība: parasti tie ir viegli pieejami un to vērtība parasti ir stabila. Tas padara tos par svarīgu uzņēmuma likviditātes stratēģijas daļu, jo tie palielina gan drošību, gan elastību, kas nepieciešama veiksmīgai likviditātes pārvaldībai.

Secinājums

Likviditāte ir būtiska uzņēmumu vadības un finanšu plānošanas sastāvdaļa. Tas ne tikai ietekmē uzņēmumu īstermiņa darbības rezultātus, bet tam ir arī izšķiroša nozīme to ilgtermiņa stabilitātes un izaugsmes nodrošināšanā. Tāpēc ikvienam uzņēmējam ir svarīgi labi izprast likviditāti un tās nozīmi.

Efektīva likviditātes pārvaldība ļauj uzņēmumam pildīt savas finanšu saistības un vienlaikus nodrošināt pietiekamus finanšu resursus, lai ieguldītu līdzekļus turpmākai izaugsmei. Tas ļauj uzturēt veselīgu naudas plūsmu un palīdz samazināt finanšu riskus.

Tomēr panākt pareizo līdzsvaru starp likviditāti un ieguldījumiem ne vienmēr ir viegli. Pārāk liela likviditāte var novest pie tā, ka finanšu resursi netiek optimāli izmantoti, savukārt pārāk maza likviditāte var apdraudēt uzņēmuma izdzīvošanu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi rast līdzsvarotu pieeju un regulāri pārskatīt un koriģēt likviditātes situāciju.

Spēja efektīvi pārvaldīt likviditāti patiešām var izšķirt uzņēmuma likteni. Finansiālās nenoteiktības apstākļos tas var nodrošināt uzņēmuma spēju izdzīvot. Izaugsmes laikā tas var nodrošināt nepieciešamo elastību, lai izmantotu jaunas iespējas. Tāpēc likviditātes pārvaldībai vienmēr jābūt galvenajam uzņēmuma stratēģijas aspektam un vadības prioritātei. Bez pietiekamas likviditātes neviens uzņēmums nespēs sasniegt savus mērķus un īstenot savu vīziju.

Tas varētu jūs arī interesēt

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem